Integrovaný systém řízení AROMA

Politika integrovaného systému řízení kvality, bezpečnosti výroby potravin a environmentu ve společnosti Aroma Praha, a.s.

 

Akciová společnost Aroma Praha jako výrobce vonných a chuťových látek navazuje na více než stoletou tradici tohoto oboru v českých zemích započatou již v roce 1882. Základ stávajícího podnikatelského uskupení vznikl začátkem 50. let 20. století pod hlavičkou Tukového průmyslu, ze znárodněných firem „František Židlický, první lučební továrna ve Vysočanech“, „Hynek Strnad, výroba likérů“ a Schimmel and Co. V rámci privatizace pak vznikla vyčleněním ze státního podniku ASTRID samostatná akciová společnost. V současné době společnost Aroma Praha, a.s. tvoří spolu se společností Aroco, spol. s r.o. výrobní skupinu koncernového typu.

V rámci své dlouholeté výrobní tradice je Aroma Praha, a.s. významným producentem vonných a chuťových látek, tj. aromat, trestí, emulzních bází, cukrářských past, ochucovacích směsí, potravinářských barev, syntetických vonných látek a parfémových kompozic pro potravinářský, krmivářský a kosmetický průmysl a průmysl bytové chemie.

Vedení společnosti Aroma Praha, a.s. si uvědomuje, že prosperita společnosti je závislá na kvalitě výrobků, spokojenosti zákazníků i stavu životního prostředí. Proto se rozhodla důsledně aplikovat zásady systému managementu kvality, bezpečnosti výroby potravin a environmentu. V zájmu udržení a zlepšení získané pozice na trhu, vedení společnosti vyhlašuje tyto strategické záměry:

Všeobecné zásady

 • Dosahovat shody s právními předpisy EU, ČR, popř. právními předpisy zemí vývozu. Tento soulad neustále udržovat, sledovat a ověřovat. 
 • Zajišťovat neustálé zlepšování integrovaného systému v souladu s kontextem společnosti.
 • Pravidelně provádět analýzu rizik, která mimo jiné zahrnuje možné důsledky válečných konfliktů a pandemií.  
 • Aktivně vyhledávat alternativní dodavatele a dodavatelské zdroje, aby se snížila závislost na jednom regionu nebo dodavateli, který by mohl být ohrožen válečnými konflikty a pandemií.
 • Posilovat otevřený přístup a dialog se zaměstnanci, veřejností a ostatními zainteresovanými stranami, přijímáním podnětů a reagovat na ně.
 • Pravidelným vzděláváním zvyšovat a prohlubovat povědomí zaměstnanců o vlastní odpovědnosti ve vztahu ke kvalitě provedené práce, k ochraně životního prostředí a ochraně zdraví.
 • Naplňovat záměry své politiky stanovováním a přezkoumáváním konkrétních cílů, cílových hodnot a programů včetně poskytování zdrojů k tomu potřebných. Cíle podporují strategické zaměření společnosti a zohledňují kontext organizace.
 • Vytvořit a prosazovat ve svých činnostech etický kodex.

Zásady řízení kvality

 • Inovativnost a rozšiřování portfolia výrobků s ohledem na požadavky zákazníka k dosažení jeho všestranné spokojenosti.
 • Zajištění neustálého zlepšování hlavních procesů a jejich postupné zefektivňování včetně poskytovaných zdrojů pro dosažení stability a vysoké kvality poskytovaných produktů a služeb k uspokojení potřeb všech našich zákazníků.

Zásady ochrany životního prostředí

 • Trvale zlepšovat systém environmentálního managementu pro zvýšení environmentální výkonnosti, a to vše v souladu s kontextem společnosti.
 • Investovat do technologií a postupů, které podporují energetickou účinnost a využívání obnovitelných zdrojů energie.
 • Zajišťovat ochranu životního prostředí prostřednictvím monitoringu a prevence znečištění.
 • Realizovat kroky vedoucí ke snížení produkce odpadů, spotřeby přírodních zdrojů, surovin a materiálů. Upřednostňovat materiálové využití a recyklaci odpadů.
 • Minimalizovat negativní dopady na životní prostředí, aktivně přispívat k ochraně klimatu a udržitelné budoucnosti.

Zásady bezpečnosti výroby potravin a krmiv

 • Dodržovat standardy bezpečnosti potravin a ochrany zdraví spotřebitelů.
 • Pravidelně ověřovat účinnost systému kritických bodů se zřetelem na změny surovin, technologických postupů a využívání nových technologických zařízení.
 • Provádět důkladnou analýzu rizik souvisejících s bezpečností potravin a identifikaci kritických kontrolních bodů (CCP) a provádět eliminaci nebo minimalizaci těchto rizik.
 • Zajistit pravidelné monitorování kritických kontrolních bodů včetně kontroly nastavených opatření a zvyšovat účinnost nástrojů včasné identifikace nebezpečí ohrožujících bezpečnost a zdravotní nezávadnost surovin a výrobků.
 • Udržovat a pravidelně ověřovat systém identifikovatelnosti a sledovatelnosti procesu výroby, a to jak ve směru od suroviny k výrobku, tak od výrobku k surovině.

 

Řízení kvality, dodržování zásad bezpečnosti výroby potravin a krmiv, ochrana životního prostředí, vytváření bezpečných pracovních podmínek a jejich trvalé zlepšování, včetně prevence, patří k nejvyšším prioritám společnosti Aroma Praha, a.s.

 

V Židovicích, 2. května 2024