Memorandum GDPR

Informační memorandum o zpracování osobních údajů 
Výrobní skupiny Aroco - Aroma

Společnost Aroma Praha, a.s., IČ: 60192348, se sídlem Židovice 64, 411 83, Hrobce a společnost Aroco s r.o., IČ: 43870571, se sídlem Spojovací 798/31, 190 00, Praha 9 tvoří výrobní skupinu (dále jen „Výrobní skupina“). Jakožto správce osobních údajů, tímto informuje své zákazníky a obchodní partery (dále jen „subjekt údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Výrobní skupiny, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů. Výrobní skupina zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. 

1. Účel zpracování osobních údajů: Výrobní skupina shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění stanovených účelů: Dodržení právních povinností Výrobní skupiny vyplývajících zejména ze zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) a ze zákona č. 90/2012 Sb. (Zákon o obchodních korporacích) apod, plnění oprávněného zájmu Výrobní skupiny (jedná se zejména o smluvní podmínky, obchodní jednání, nabídky, poptávky, objednávky, dodávky zboží a služeb, reklamace, řešení pohledávek apod). 

2. Kategorie osobních údajů: Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace), popisné údaje (např. bankovní spojení), další údaje nezbytné pro plnění smlouvy, údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií aj). 

3. Zpracovatelé a příjemci: Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Výrobní skupiny a jejích zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli Výrobní skupiny, a to na základě smluv, které jsou uzavřeny v souladu s GDPR.

4. Podmínky zabezpečení osobních údajů: Výrobní skupina přijala veškerá potřebná technická a organizační opatření k adekvátnímu zabezpečení osobních údajů a k jejich ochraně před ztrátou, jakoukoliv nedbalostí, neodborným či nezákonným použitím a/nebo zpracováním.

5. Doba zpracování osobních údajů: V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

6. Práva subjektů údajů: Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou Výrobní skupinou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účel zpracování osobních údajů, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, zdroje osobních údajů, skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Subjekt údajů má dále právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Výrobní skupině a právo předat tyto údaje jinému správci, a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. V případě, že se subjekt údajů domnívá, že Výrobní skupina nebo smluvní zpracovatel Výrobní skupiny provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt údajů Výrobní skupiny požádat o opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů, popřípadě omezení (blokaci) zpracování. Dále může subjekt údajů vznést námitku proti takovému zpracování. Výrobní skupina vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti, informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, tel. 234 665 111. 

Kontaktní údaje:
    Aroma Praha, a.s.                        Aroco s.r.o.
    Židovice 64                            Spojovací 798/31        
    411 83 Hrobce                        190 00  Praha 9
tel.č. (+420) 416 809 220                    tel.č. (+420) 266 313 471
gdpr@aroma.cz                         gdpr@aroco.cz 

Dne 25. května 2018